پروژه های اجرایی

اطلاعات برخی از پروژه هایی که شرکت و پرسنل توانمند و متخصص این مجموعه در قالب هایی همچون : تهیه طرح های توجیه فنی و اقتصادی ، پیگیری مراحل اداری و قراردادی ، فنی و اجرایی و عملیات ساخت ، بازاریابی و فروش ، نوسازی ، دکوراسیون داخلی ، محوطه سازی و تبلیغات و رسانه در آنها اثرگذار و اقدام به فعالیت نموده اند.